Regulamin sklepu anti-covid19
POSTANOWIENIA OGÓLNE

anti-covid19.com jest sklepem internetowym działającym w ramach pośrednictwa sprzedaż na odległość, której właścicielem jest firma Quantum Water EU Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa, Polska

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności zasady korzystania oraz dokonywania zakupów produktów oferowanych na stronach oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta można nawiązać pod nr.tel. +48 507 480 222

Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację Regulaminu. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

Aktualny adres korespondencyjny (również do reklamacji i zwrotów), to: Quantum Water EU Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa, Polska

RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Sklep zajmuje się sprzedażą unikalnych produktów opracowanych przez wybitnych światowych naukowców z dziedzin nanotechnologii, biotechnologii i chemii. Wszystkie produkty służą ludziom i przyrodzie w codziennym życiu.

Towary dostępne na www.anti-covid19.com są wolne od wad fizycznych i prawnych.

Sprzedawcą Produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu jest firma Quantum Water EU Sp. z o.o.

Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Quantum Water EU tą ofertę przyjmuje.

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w potwierdzenie zamówienia.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Dokonanie zakupu produktu wymaga posiadania konta poczty elektronicznej e-mail.

Rejestracja ma na celu uzyskanie przez sprzedawcę danych niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży,

Ułatwienie i skrócenie czasu składania kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych klienta. Można też dokonywać zakupów bez rejestracji, podając tylko niezbędne dane do sfinalizowania zakupów.

Dokonanie zakupu wybranego produktu na stronach u następuje poprzez złożenie na niego zamówienia, potwierdzenia złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji, dokonanie zapłaty wszelkich wymaganych należności, w tym ceny sprzedaży oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu (np. kosztów dostawy), wskazanych przez Quantum Water EU przy zamawianym produkcie lub w toku składania zamówienia.

Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Quantum Water EU a Klientem, której przedmiotem jest produkt wskazany w zamówieniu.

Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązani są do podania swoich danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu (ulicy, numeru domu, miasto oraz numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego), pod którym będzie można potwierdzić zamówienie oraz pod który zamówienie zostanie dostarczone, adresu e-mail.

Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na: zawarcie umowy sprzedaży, akceptacje niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu dopasowania oferty oraz do komunikacji z nim, jak i na otrzymywanie maili związanych z realizacją zamówienia.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej u po uprzednim zalogowaniu się. Zgodnie z obowiązującym prawem, może zgłosić prośbę o usunięcie swoich danych. Więcej na ten temat w Polityce prywatności.

Przyjęcie zamówienia klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.

Quantum Water EU ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

Wszystkie ceny na sklepie podawane są w złotych polskich (wartości brutto).

Klient związany jest ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia na nią zamówienia.

Quantum Water EU zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach bądź wprowadzania w nich zmian.

Klient może dokonać zapłaty należności w jednej wybranej przez siebie, następujących form płatności: przelewy natychmiastowe, przelew w banku lub przelew na poczcie, przy odbiorze.

Za chwilę zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności lub doręczenia tej kwoty – odpowiednio do wybranej formy płatności.

Jeżeli Klient nie dokona zapłaty całości należności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w sklepie, lub u dostawców.

W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

W przypadku braku jakiegokolwiek z zamówionych produktów nasz pracownik będzie się kontaktował z Państwem telefonicznie lub przez e-mail w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.

W razie skutecznego dokonania zapłaty całości należności Klient otrzymuje niezwłocznie na wskazane przez niego konto poczty elektronicznej e-mail wiadomość z potwierdzeniem uiszczenia należności i dokonania zakupu zamówionego produktu.

Quantum Water EU zobowiązuje się wysłać zakupiony produkt nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania wpłaty całości należności uwzględniając dni robocze.

Wypełniając jakikolwiek formularz w sklepie, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika i innych podawanych danych odpowiedzialne są osoby korzystające (Klient). Quantum Water EU nie odpowiada za udostępnienie przez Klienta tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem.

Quantum Water EU nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dostarczenia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji na które nie ma wpływu.

Quantum Water EU zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

Istnieją wyraźne wątpliwości co do wiarygodności osoby Klienta

Zamówienia nie udało się potwierdzić

Klient nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu

Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych

Formularz zostanie nieprawidłowo wypełniony

DOSTAWA

Koszty przesyłek międzynarodowych i na terenie kraju znajdują się w zakładce “Dostawa” na stronie zamówienia.

Zamówione towary są starannie pakowane i zabezpieczane, tak aby produkty dotarły w idealnym stanie do Klienta.

Przesyłki w zależności od zadeklarowanej preferencji Klienta, są dostarczane przez kuriera Furgonetka.pl

Produktów naruszonych bądź ze znacznymi uszkodzeniami nie należy przyjmować i w obecności kuriera sporządzić druk reklamacyjny. W takim przypadku tylko on stanowi podstawę do zgłoszenia reklamacji. Reklamację w formie pisemnej (opis stwierdzonego uszkodzenia) należy wysłać na adres info@anti-covid19.com

Quantum Water EU nie realizuje zamówień w dni świąteczne.

Quantum Water EU nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (firmy kurierskiej), lecz deklaruje swoją pomoc w namierzeniu przesyłki, tak by Klient ostatecznie otrzymał produkt.

FORMY PŁATNOŚCI

W chwili akceptacji zamówienia na stronie sklepu, klient ma możliwość wyboru sposobu płatności.

Klient ma do wyboru następujące formy płatności: przelewem za pomocą serwisu dotPay lub kartą kredytową lub debetową za pomocą serwisu PayPal.

Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy na stronie zamówienia.

Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu i opis uszkodzenia.

Reklamacje zgłaszane przez Klienta, które opierają się na nieznajomości niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje zgłaszane przez Klientów będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia. Quantum Water EU powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu elektronicznego przesłanego na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez Klienta w toku rejestracji.

Zwroty z tytułu reklamacji muszą być wcześniej uzgodnione ze sprzedawcą. Po uzgodnieniu w celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy odesłać go w stanie nienaruszonym pod adres korespondencyjny Quantum Water EU wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od dostawcy.

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Quantum Water EU.

Jeżeli zakup został zrealizowany za pomocą systemu dotPay a rozwiązanie umowy następuje na prośbę klienta, wpłata jest pomniejszona o prowizję pobraną przez Dotpay.

Przesyłka wybrana przez Klienta, nie powinna przekraczać zwykłych wartości przesyłek poleconych a produkt powinien być właściwie zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Quantum Water EU po uznaniu reklamacji, zwraca koszty przesyłki bez opcji dodatkowych.

Przesyłki pobraniowe odsyłane w ramach reklamacji nie będą odbierane.

W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Quantum Water EU nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem dokonującym zakupu.

Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 ze zm.).

W/w termin liczy się od dnia dostarczenia produktu do Klienta.

Quantum Water EU zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Quantum Water EU zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w korzystaniu ze sklepu w celu dokonania konserwacji, ulepszenia itp. bez wcześniejszego powiadamiania o tym Klientów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej anti-covid19.com

Quantum Water EU zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej anti-covid19.com. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.